RODO w ATAL S.A.

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), zobligowani jesteśmy przekazać następujące informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

  1. Administrator danych osobowych – jest nim ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej: „Administrator”) adres: 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000262397, NIP: 548-248-72-78, REGON: 240415672, kapitał zakładowy: 216 073 050,00 zł, opłacony w całości.
  2. Inspektor ochrony danych – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem możesz kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres: ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Stawowa 27 z dopiskiem „Dane osobowe”.
  3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania – twoje dane osobowe przetwarzamy w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - posiadasz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz cofnąć drogą, którą została on wyrażona.
  5. Okres przez który dane będą przechowywane – Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Odbiorcy danych – Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane np. dostawcom usług IT czy usług serwisowych – przy czym takie podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami.
  7. Prawa osoby, której dane dotyczą – przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Prawo do złożenia skargi - przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do nawiązania kontaktu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu.
  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie – Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Nota prawna

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz służą wyłącznie celom informacyjnym. Niniejsze wizualizacje mają charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.
Wskazane terminy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Terminy wiążące przedstawione zostaną w treści umowy zawartej z Klientem.

© ATAL S.A. 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

zamknij
Wyślij zawartość schowka
na swój email